Na czym polegają przeglądy gwarancyjne dźwigów?

Dźwigi jak każde urządzenia mogą ulegać awarii, jednakże w przypadku tego rodzaju maszyn ich uszkodzenia mogą istotnie zagrozić bezpieczeństwu pracowników je obsługujących oraz osób znajdujących się w pobliżu wykonywanych prac. Aby temu zapobiec, kluczowe znaczenie ma regularna naprawa i konserwacja dźwigów. Ważne jest nie tylko serwisowanie żurawi w sytuacjach, gdy usterki są zauważalne, ale także przeprowadzanie okresowych przeglądów, których konieczność wykonywania jest regulowana prawnie. Obowiązek konserwacji dźwigów wynika m.in. z rozporządzenia z 2018 roku w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego. Warto sprawdzić, kiedy należy dokonywać przeglądów oraz na czym one polegają.

Przeglądy dźwigów – kiedy należy je wykonywać i co obejmują?

Poza regulacjami wynikającymi z przepisów Dozoru Technicznego zwykle częstotliwość przeprowadzania przeglądów dźwigów określana jest także w instrukcji eksploatacji urządzeń, niemniej jednak konserwacje powinny być wykonywane przynajmniej raz w roku. Dzięki nim można szybko wykryć ewentualne nieprawidłowości oraz naprawić usterki, które mogłyby doprowadzić do poważniejszych uszkodzeń. Co więcej, systematyczny serwis wpływa również na żywotność dźwigów, które przy pełnej sprawności działają znacznie dłużej niż urządzenia, w których bagatelizowane są kontrole działania. Okresowe przeglądy konserwacyjne dźwigów obejmują takie czynności jak:

  • Sprawdzenie stanu technicznego – czyli zweryfikowanie czy nie powstały uszkodzenia lub zmiany mające wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji dźwigu wraz z podjęciem określonych napraw oraz czyszczeniem i smarowaniem elementów roboczych,
  • Ocena prawidłowości obsługi urządzenia – polegająca na przeprowadzeniu prób funkcjonowania dźwigu z obciążeniem, które pozwala stwierdzić ewentualne nieprawidłowości,
  • Sprawdzenie urządzeń zabezpieczających i ochronnych – w tym przeprowadzenie testów sprawności elementów bezpieczeństwa i ograniczników ruchowych,
  • Sprawdzenie funkcjonalności urządzeń sygnalizacyjnych i ostrzegawczych,
  • Weryfikowanie poprawności i aktualności oznaczeń oraz dokumentacji.

Czego dotyczą przeglądy gwarancyjne?

Celem przeglądu gwarancyjnego również jest weryfikacja poprawności funkcjonowania dźwigu. Jest ona jednak zgłaszana w sytuacji, gdy zauważalne są istotne nieprawidłowości utrudniające pracę dźwigu oraz zagrażające bezpieczeństwu operatorów. Kontrole gwarancyjne mogą być wykonywane w wyznaczonym z góry przez producenta urządzenia okresie. Wówczas ocenie podlega stan techniczny dźwigu oraz sprawność poszczególnych elementów. W przypadku wykrycia usterek podczas przeglądu usługodawca zobowiązany jest też do ich naprawy. Przeglądy gwarancyjne są wykonywane przez producenta lub usługodawcę, który z nim współpracuje. Tym samym nasza firma, która współpracuje z firmą GRACO, jest uprawniona do przeprowadzania napraw gwarancyjnych dźwigów marki Palfinger oraz HMF.

Przegląd dźwigu