Co warto wiedzieć, zanim oddamy dźwig do konserwacji?

Konserwacja dźwigów obejmuje wszystkie czynności, które mają na celu bezpieczne i zgodne z zamierzeniami funkcjonowanie dźwigu w ciągu całego okresu jego eksploatacji. Na czym polega konserwacja i kto ją może wykonywać?

Co wchodzi w zakres konserwacji?

Dźwigi powinny być utrzymywane w dobrym stanie, dlatego należy zadbać o ich regularną konserwację. Dzięki temu zapewnimy nie tylko bezpieczeństwo pracy, ale także niezawodność pracy urządzenia.

W zakres konserwacji wchodzi:

  • smarowanie i czyszczenie (poza czyszczeniem zewnętrznych części szybu i sprzątania wnętrza kabiny),
  • sprawdzenie stanu technicznego,
  • czynności nastawcze i ewakuacyjne,
  • naprawa lub wymiana elementów, która może nastąpić ze względu na zużycie eksploatacyjne i nie wpływa na właściwości instalacji dźwigu.

Podczas przeglądu konserwator musi sprawdzić stan techniczny dźwigu zgodnie z zaleceniami instrukcji konserwacji producenta. Wszystkie czynności dokonywane podczas przeglądu powinny być opisane w dzienniku konserwacji. O wszystkich nieprawidłowościach pracy dźwigu zagrażających jego bezpiecznej eksploatacji konserwator powinien powiadomić właściciela i oczywiście wyłączyć dźwig.

Okresowe konserwacje dźwigu

Częstotliwość konserwacji dźwigu jest określona przez instrukcję producenta dźwigów, jednak nie może ona być przeprowadzana rzadziej niż raz na rok. Celem przeglądów okresowych jest sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania dźwigu, sprawdzenie elementów bezpieczeństwa takich jak ogranicznik prędkości, chwytacze, zamki bezpieczeństwa drzwi przystankowych, kontakty, a także elementów konstrukcyjnych takich jak rama kabinowa, przeciwwaga, zespół napędowy i tablica sterowania. W trakcie okresowej konserwacji dźwigu wszystkie zauważone usterki powinny zostać usunięte.

Celem przeglądu rocznego jest przegląd wszystkich elementów dźwigu łącznie z ich konserwacją, ewentualną wymianą oraz smarowaniem.

Niezależnie od terminów przeglądów podanych w książce rejestracyjnej dźwig jest poddawany badaniom zwyczajnym wykonywanym przez Urząd Dozoru Technicznego. Wynikiem pozytywnych badań jest wpis do książki rejestracyjnej dopuszczający dźwig do dalszej eksploatacji. W książce rejestracyjnej Inspektor UDT dokonuje także ewentualnego wpisu zalecającego wykonanie przez konserwatora koniecznych prac eliminujących zauważone w trakcie badań drobne usterki. Inspektor UDT określa także termin kolejnych badań dźwigu.

Pomarańczowa ciężarówka