Dźwigi budowlane pod nadzorem technicznym

Dźwigi budowlane na placu budowy służą przede wszystkim do pionowego transportu osób i materiałów budowlanych. Na rynku istnieje wiele rodzajów tych urządzeń, które spełniają różne oczekiwania użytkowników, ale zasady bezpieczeństwa pracy są wszędzie takie same.

Nadzór techniczny dźwigów budowlanych

Dźwigi budowlane podlegają dozorowi technicznemu zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. z 2012 r. poz. 1468). Oznacza to, że aby dźwig budowlany mógł być wykorzystany zgodnie z prawem do pracy na placu budowy, musi on mieć aktualną decyzję zezwalającą na jego eksploatację, wydaną przez właściwą jednostkę dozoru technicznego. W celu jej uzyskania powinno się pisemnie zgłosić urządzenie do badania technicznego. Po złożeniu odpowiedniej dokumentacji w Urzędzie Dozoru Technicznego oraz wykonaniu przez jego pracownika czynności sprawdzających z wynikiem pozytywnym uzyskujemy decyzję pozwalającą na eksploatację dźwigu budowlanego. Należy pamiętać, że uzyskujemy pozwolenie czasowe, które będziemy musieli odnowić. Warto więc pilnować, by wszelkie naprawy dźwigu oraz czynności serwisowe były odnotowywane.

Sprawdzanie stanu technicznego i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy obsługujący powinien zgodnie z wytycznymi w instrukcji obsługi sprawdzić stan techniczny dźwigu budowlanego. Sprawdza się m.in. urządzenia zabezpieczające, oznakowania urządzenia, panel sterowniczy oraz sygnalizację i oświetlenie. Wyniki muszą być odnotowane w dzienniku obsługi. W przypadku nieprawidłowości należy przerwać jego pracę i powiadomić o tym pracodawcę. Równie ważna ze względu na bezpieczeństwo pracy jest regularna konserwacja dźwigu. Powinna ona być przeprowadzona zgodnie z instrukcją obsługi i przepisami o dozorze technicznym. Przeprowadzona może być tylko przez konserwatora, który ma odpowiednie uprawnienia poświadczone przez Urząd Dozoru Technicznego. Wszystkie przeprowadzone przez konserwatora dźwigu czynności powinny zostać odnotowane w dzienniku konserwacji. Wszelkie naprawy i modernizacje mogą być wykonywane wyłącznie przez zakłady uprawnione przez UDT (odpowiednio do napraw lub modernizacji) oraz w uzgodnieniu z UDT. Dzięki temu mamy pewność, że przy następnej kontroli dźwig nie utraci pozwolenia na użytkowanie.

Dźwig budowlany