Urządzenia podlegające dozorowi technicznemu

Dozór techniczny

Na jakość pracy maszyn budowlanych ogromny wpływ ma ich stan techniczny. Zależy od niego jakość wykonanej pracy, a także bezpieczeństwo pracowników. W celu utrzymania wysokiej sprawności maszyn prowadzony jest gruntowny nadzór techniczny.

Nadzorowi technicznemu podlegają urządzenia określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 roku w sprawie rodzajów urządzeń technicznych. Materiał wydany jest na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dozorze technicznym. Formy dozoru, ich rodzaje, zakres i termin badań dla wskazanych typów maszyn wypisane są w rozporządzeniach ustalających warunki techniczne dozoru. Wśród obiektów objętych dozorem znajdują się: urządzenia ciśnieniowe, zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe, przenośniki kabinowe, urządzenia transportu bliskiego, dźwigniki oraz krzesełka. W przypadku braku konkretnych zasad dozoru wskazanego urządzenia, może być ono projektowane, wytwarzane, naprawiane lub modernizowane według warunków technicznych ustalonych z organem jednostki dozoru technicznego. Informuje o tym art. 8 p. 6 Ustawy o dozorze technicznym.

Urząd dozoru technicznego

Funkcję nadzoru technicznego sprawuje Urząd Dozoru Technicznego, czyli instytucja, której zadaniem jest utrzymanie bezpieczeństwa urządzeń i instalacji technicznych. Organ prowadzi działalność certyfikacyjną UDT-CERT oraz szkoleniową w Akademii UDT. Działania organizacji wspierane są przez zaplecze badawczo-ekspertyzowe UDT prowadzone przez Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego. Laboratorium posiada certyfikat akredytacji nr AB001 i AP136 nadany przez Polskie Centrum Akredytacji. Posiada możliwość wydawania oceny kompletacji certyfikujących wyroby opierając się na normach międzynarodowych.

Urząd odpowiada m.in. za nadzór i kontrolę przestrzegania przepisów o dozorze technicznym, wykonywanie nadzoru technicznego, wydawanie decyzji w sprawach dozoru, analizę przyczyn i skutków uszkodzeń urządzeń, organizację szkoleń z zakresu wiedzy o urządzeniach, uzgadnianie programów szkoleniowych dla osób obsługujących urządzenia, analizę kwalifikacji osób naprawiających i modernizujących urządzenia, a także certyfikowanie systemów jakości urządzeń.

Urządzenia takie jak dźwigi i żurawie podlegają nadzorowi technologicznemu. Konserwacja i naprawa dźwigów ma istotny wpływ na jakość pracy i bezpieczeństwo pracowników, stąd maszyny przechodzą częste kontrole i renowacje.

Osiedle